Komplexní projektová dokumentace

Komplexní projektová dokumentace sestává z několika částí - tzv. výkonových fází. Tyto výkonové fáze jsou honorovány dle Honorářového řádu České komory architektů. Více v oddíle Ceník služeb.

 

Přehled výkonových fází komplexní projektové dokumentace

1. Příprava zakázky

Zahrnuje analýzu představ klienta, rozsah práce a předběžné stanovení potřebných přidružených projekčních profesí. Posouzení možností a vhodnosti pozemku pro daný záměr a jeho vazby na okolí, specifikace potřebných podkladů a průzkumů, dohoda dalšího postupu.

2. Návrh - studie stavby

Architektonická studie slouží k ujasnění a ztvárnění představ klienta a stanovení předběžného odhadu nákladů na její realizaci.

Před započetím vlastní práce na studii proběhne prohlídka vybraného pozemku, při které je podrobně prozkoumána kvalita a možnosti jeho využití pro uvažovaný záměr. Sledujeme působení místních i okolních vlivů, které hrají důležitou roli na kvalitu budoucího bydlení či užívání daného prostoru.

V této fázi doporučuji provést i důkladný energetický průzkum, sloužící ke zjištění geopatogenních zón a očištění prostoru od zbytkových energií zanechaných zde předešlou lidskou činností. Viz Průzkum pozemků a energetické čištění prostoru.

Výsledným obsahem studie jsou dispoziční návrhy jednotlivých podlaží, orientační řezy objektem, pohledová řešení a osazení objektu na pozemku. Současně s výkresovou částí je zpracován i počítačový model, umožňující lepší představu o navrženém díle.

Studie slouží i jako podklad pro stanovení míst potřebných pro provedení nezbytných průzkumných sond, jako jsou např. hydrogeologický a radonový průzkum. Tyto průzkumy nejsou zahrnuty v ceně za projektovou činnost a zajišťují se individuálně dle potřeby.

Časová náročnost na zpracování studie je odvozena od vzájemné komunikativnosti nad rozpracovanými návrhy variant.

Dle mého názoru je právě tato fáze nejdůležitější a její zpracování zásadně ovlivní kvalitu užívání budoucího díla. V návrhu domu by měly být zohledněny a skloubeny všechny zjištěné kvality energií jak místa pro stavbu, tak i samotných investorů. Je to právě tato schopnost, kterou by se měli architekti vyznačovat a při své praxi ji i uplatňovat.

 

3. Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vychází ze zpracované studie. Skládá se z výkresové a textové části stavebně-konstrukčního řešení, vč. jednotlivých dalších profesí (statické posouzení, elektro část, voda, kanalizace, plyn, vytápění a vzduchotechnika, požární zpráva), odhadu investičních nákladů, určení požadovaných nároků na energie a odpady, určení zátěže stavby na okolí. K dokumentaci se přikládají i vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

4. Dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace pro stavební řízení slouží jako podklad k žádosti o vydání stavebního povolení. Svým obsahem se neliší příliš od předchozího stupně dokumentace pro územní rozhodnutí, ze kterého vychází, pouze ho v určitých bodech doplňuje a rozšiřuje, např. o zprávy hydrogeologického a radonového průzkumu a Průkaz energetické náročnosti budov. Tyto dva stupně se často slučují v jedno řízení.

5. Dokumentace pro provedení stavby

Zahrnuje vypracování projektu umožňujícího provedení stavby v souladu s předchozími stupni projektové dokumentace, vč. zahrnutí podmínek stanovených ve stavebním povolení. Zajišťuje koordinaci projektových příloh jednotlivých profesí a zapracování projektových podkladů případných subdodavatelů. Vypracovaná dokumentace musí jednoznačně určovat požadavky na kvalitu a charakterové vlastnosti stavby. Z tohoto důvodu se dokumentace zpracovává v potřebných měřítcích vč. podrobných detailů a je nutným předpokladem pro kvalitní realizaci díla.

6. Zpracování podkladů pro výběr dodavatele

Zpracování podkladů vychází z dokumentace pro provedení stavby a pomáhá jak v nabídkovém řízení při výběru dodavatele při porovnávání jednotlivých nabídek, tak i pro kontrolu fakturací při vlastní realizaci stavby. Její součástí je tzv. výkaz výměr a specifikace materiálu spolu s naceněním jednotlivých prací - rozpočet stavby. Součástí je i spolupráce při vyhodnocení nabídek a výběru vhodného dodavatele a při přípravě smluv.

7. Spolupráce při provádění stavby

Jedná se o tzv. autorský a technický dozor při realizaci díla. Při pravidelných kontrolách je dohlíženo na dodržování kvality prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací a o těchto kontrolách jsou prováděny zápisy do stavebního deníku. Součástí autorského dozoru je i spolupráce při kolaudačním řízení, při odstraňování kolaudačních závad a spolupráce při řešení závad, které se projeví v záruční době stavby.